Aviso legal

1.- Información legal e aceptación

 As presentes disposicións regulan o uso do servizo do portal da internet (en diante, a "web") que MC Xestión pon a disposición dos usuarios da internet.
MC Xestión con número de NIF: 47356877- S, dirección en Rúa Monte dás Moas, 15 Entreplanta, Oficina 4, A Coruña 15009, España. Teléfono: 981 00 83 45. Mail: info@mcxestion.es O acceso á páxina web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios. Determinados servizos son exclusivos para os nosos clientes e o seu acceso atópase restrinxido. A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal.

 2.- Política de Privacidade

MC Xestión en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, procede a informar o usuario que os datos persoais que libre e voluntariamente proporcione, serán incorporados a un ficheiro automatizado con fins do tratamento da contratación, xestión económica da mesma así como para fins comerciais e promocionais doutros produtos e servizos que poidan ser do seu interese, realización de estatísticas e envío de boletíns informativos. Este consentimento así prestado pode ser revogado en calquera momento exercitando o seu dereito de cancelación e oposición dos datos que se inclúen no mesmo, enviando un correo electrónico dirixido ao responsable do ficheiro, MC Xestión á seguinte dirección: info@mcxestion.es ou a Rúa Monte dás Moas, 15 Entreplanta, Oficina 4, A Coruña 15009, España, facendo constar o nome completo e D. N.I. O dereito de acceso e rectificación está garantido a través do código de usuario rexistrado.
MC Xestión adopta as medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal aprobado polo R.D. 1720/2007 do 21 de decembro. O sitio web non utiliza " cookies" para o seu funcionamento. 

3.- Condicións de Uso 

A utilización deste sitio web está suxeita ás seguintes condicións de uso. Rogámoslle que as lea atentamente. O feito de acceder a este sitio web e utilizar os materiais contidos nela implica que vostede leu e acepta, sen reserva algunha, estas condicións. Nalgún caso, a utilización dalgún dos espazos ou servizos contidos neste sitio web pode estar suxeita a condicións particulares de utilización. En especial, leste é o caso do Servizo de Consultas On- Line, cuxas condicións de uso figuran nas páxinas de presentación do mesmo. Lea atentamente ditas condicións. A utilización de tales servizos significará a aceptación das condicións particulares que lles sexan aplicables. Algúns servizos da web accesibles para os usuarios da internet ou exclusivos para os clientes de MC Xestión poden estar sometidos a condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúen, completan e/ou modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptadas polo Usuario antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente. 

4.- Dereitos e Obrigacións do usuario 

O usuario está obrigado en todo momento a realizar un uso lícito dos servizos que se ofrecen na páxina Web. O usuario utilizará a páxina Web de acordo coas condicións de uso, sen prexuízo das condicións xerais e particulares propias dalgúns servizos, e con suxeición ás leis, a moral e á orde pública e aos bos costumes xeralmente aceptadas. 

5.- Garantías e exoneración de responsabilidades

MC Xestión non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio web e os seus servizos. O usuario, en ningún momento, poderá solicitar indemnización algunha, por mal funcionamento, por cortes temporais do servizo ou mesmo baixa definitiva do servizo.
MC Xestión informará a través da súa páxina Web, das interrupcións no servizo xa sexa por problemas técnicos ou de calquera outra índole, na medida do posible e sempre que estas sexan coñecidas de antemán. 

6.- Utilización das páxinas Web e os servizos polos usuarios.

MC Xestión non pode garantir que o uso que se faga das páxinas Web e os seus servizos realícese conforme á lei, as presentes Condicións Xerais, a moral e a orde pública, xa que corresponde ao usuario respectar as normas mencionadas, absténdose de utilizar os sitios web ou os seus servizos con fins ilícitos, ou de tal forma que atenche ou vulnere os dereitos e intereses de MC Xestión ou de terceiros.
MC Xestión non é responsable dos danos ou prexuízos de calquera natureza que puidesen derivarse da incorrecta, ilexítima ou ilícita utilización que o usuario realice dos sitios web ou dos servizos e contidos que neles ofrécense.
MC Xestión resérvase o dereito para impedir ao usuario o acceso e uso aos servizos da Web, en calquera momento e sen previo aviso, en caso de incumprimento das condicións xerais e particulares de uso e en caso de actos contrarios á lei, a moral, os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

7.- Modificación

MC Xestión resérvase o dereito para realizar e sen previo aviso, cantas modificacións considere precisas, xa sexa no contido destas condicións xerais de contratación, xa sexa no contido da información posta a disposición do usuario, ou das técnicas utilizadas en cada momento. 

8.- LIGAZÓNS 

No caso de que nas websites dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, MC Xestión non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso MC Xestión asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas. 

9.- Formularios de consultas online e envío de formularios curriculares. 

O Usuario garante a autenticidade de toda a información que facilite a MC Xestión relacionada cos seus datos persoais, xa sexa utilizando os formularios da web ou por calquera outro medio que permita a súa comunicación; o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. Dita información deberá ser actualizada para que MC Xestión poida responder en todo momento á situación real do Usuario. Toda a información que reciba MC Xestión do Usuario é tratada coa máxima confidencialidade e utilizarase coa única e exclusiva finalidade solicitada polo Usuario. 

10.-DEREITO DE EXCLUSIÓN

MC Xestión resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso aos seus websites e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso 

11.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN 

As partes sométense expresamente á competencia dos xuíces e tribunais da cidade da Coruña e renuncian expresamente a calquera outro foro que puidese corresponderlles.